Pravidla pro používání razítek se státním znakem

Používání státního znaku je upraveno zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění. Konkrétně § 5 uvedeného zákona stanoví, že "malý státní znak užívají oprávněné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až t) (pod písmenem r jsou uvedeny školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku podle školského zákona) na rozhodnutích a jiných listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při výkonu státní moci, který jim byl svěřen zákonem nebo na základě zákona, může být též vyobrazen na mincích České republiky". Dále je v § 6 upraven vzhled razítek, na nichž je zobrazen státní znak: "Razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla (dále jen úřední razítko). Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný."

Tím, že právnická osoba užije malý státní znak v rozporu s ustanovením § 5 zákona č. 352/2001 Sb., se dopustí správního deliktu, za který jí může být uložena pokuta až do výše 15 tis. Kč. Správní delikty projednává v prvním stupni v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností. Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán nezahájí řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

Razítka Centrum Sedinová - Kulaté úřední razítko znalce - vzorové otisky

E-shop online objednávka kulatých razítek................. Kulatá razítka s ornamenty

Podpořte na nás na Facebooku

Facebook

© TIBOR SEDIN 2019

Razítka Centrum, Gabriela Sedinová | Ondříčkova 8, 130 00 Praha 3 - Vinohrady | tel.: 222 221 675, 608 000 511 | Napište nám

Pokud hledáte nejvyšší kvalitu za nejlepší cenu, jste na správné adrese

Razítka Colop

Logo Razítka Centrum Sedin Razítka Sedin 25 let od založení
kulaté razítko otisk
Tlacitkoornamentykul3
Tlacitkoornamentykul4
Kulaté úrední razítko, vzor otisku kulatého razítka Facebook